Thursday October 20th 2016
Thistle - Bianchi's Pizzeria
Photos: Adolfo Pardo